Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Pwysigrwydd seicoleg addysg i athrawon ac addysgwyr

Postiwyd ar: Medi 8, 2023
gan
Books and tablet with words educational psychology

Mae ein system addysg fodern yn gymhleth iawn. Po fwyaf rydyn ni’n ei ddeall am ymddygiad dynol, seicoleg wybyddol, seicoleg ddatblygiadol a’r ffyrdd rydyn ni’n dysgu, y mwyaf rydyn ni’n deall nad oes un dull dysgu sy’n gweithio i bawb.

Mae amcanion addysg yn eang ond yn gyffredinol maent yn cwmpasu: rhannu gwybodaeth, meithrin meddylfryd twf, gwella hyder, gwella twf personol a gwella cymdeithas ehangach. Os yw athrawon ac addysgwyr am gyflawni’r amcanion hyn – ac, yn y pen draw, rhoi’r cyfle gorau posibl i fyfyrwyr lwyddo ar hyd eu hoes – mae cydnabod y rôl bwysig y mae seicoleg yn ei chwarae mewn amgylcheddau dysgu yn allweddol.

Pam mae seicoleg addysg yn ddefnyddiol i athrawon?

Mae seicoleg addysg – y gangen o seicoleg sy’n ymwneud ag astudio sut mae pobl yn dysgu – yn cynnig mewnwelediadau gwerthfawr a all helpu athrawon i greu profiadau addysgol, mesur deilliannau dysgu, a chynyddu ymgysylltiad a chymhelliant myfyrwyr.

At hynny, mae astudiaethau wedi dangos y gall rôl seicoleg addysg mewn amgylcheddau dysgu helpu athrawon:

 • nodi pa mor dda y mae unigolion yn perfformio mewn gwahanol sefyllfaoedd dysgu
 • dadansoddi a gwerthuso dulliau addysgu
 • mynd i’r afael â rhwystrau dysgu
 • deall nodweddion datblygiadol a theilwra’r addysgu yn unol â hynny
 • gwneud y gorau o raglenni addysg a datblygu’r cwricwlwm
 • dod o hyd i’r dulliau mwyaf effeithiol ar gyfer addysgu unigolion sydd â heriau dysgu penodol, fel dyslecsia, dyscalcwlia neu anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD)
 • archwilio sut mae ffactorau gan gynnwys geneteg, yr amgylchedd, statws economaidd-gymdeithasol a diwylliant yn effeithio ar ddysgu.

Oherwydd ein bod i gyd yn cael mynediad at addysg mewn ffordd wahanol, rhaid i gysyniadau addysgu a dysgu addasu i wahaniaethau unigol a rhoi cyfrif amdanynt. Mewn amserlenni a chwricwlwm sydd eisoes yn llawn dop, mae darganfod sut i greu’r gwersi a’r digwyddiadau dysgu mwyaf effeithiol yn sgil gwerthfawr i athrawon. O’r herwydd, dylai seicoleg addysg fod yn un o’r agweddau craidd ar addysg athrawon.

Egwyddorion seicoleg addysg yn yr ystafell ddosbarth

Roedd adroddiad a gyhoeddwyd yn 2015 gan Gymdeithas Seicolegol America (APA) yn nodi’r 20 egwyddor seicolegol bwysicaf i feithrin dysgu effeithiol. Rhennir yr egwyddorion seicoleg addysg hyn yn bum maes: gwybyddiaeth a dysgu; cymhelliant; dimensiynau cymdeithasol ac emosiynol; cyd-destun a dysgu; ac asesu.

Dyma enghraifft o egwyddor o bob un o’r categorïau, a sut y gellir cymhwyso’r wybodaeth i wella’r broses addysgu-dysgu:

 • Gwybyddiaeth a dysgumae credoau neu ganfyddiadau myfyrwyr am ddeallusrwydd a gallu yn effeithio ar eu gweithrediad gwybyddol a’u dysgu.

Mae’r egwyddor hon yn canolbwyntio ar y cysyniad o ‘feddylfryd twf’ yn erbyn ‘meddylfryd sefydlog’. Mae’r cyntaf yn ymwneud â’r gred bod deallusrwydd, talent a nodweddion eraill yn hydrin a bod llwyddiant yn gysylltiedig ag ymdrech; mae’r olaf yn dangos bod yr holl ffactorau hyn yn gynhenid ac yn ddigyfnewid. Gan fod y meddylfryd hwn yn rhan annatod o ganlyniadau a pherfformiad myfyrwyr, mae’n bwysig bod athrawon yn meithrin meddylfryd twf yn eu dysgwyr. Gellir cyflawni hyn mewn sawl ffordd, fel: normaleiddio anhawster fel rhan o’r broses o ddysgu, edrych ar gamgymeriadau fel cyfleoedd dysgu a dathlu cywiriadau, ymgorffori gweithgareddau a heriau datrys problemau i helpu myfyrwyr i oresgyn rhwystrau a datblygu gwytnwch, ac osgoi canmol deallusrwydd yn llwyr a chanolbwyntio ar y dysgu fel y cyflawniad.

 • Cymhelliantmae myfyrwyr yn tueddu i fwynhau dysgu a pherfformio’n well pan fydd eu cymhelliant i gyflawni yn fwy cynhenid nac anghynhenid.

Gellir addasu gweithgareddau ac arferion yn yr ystafell ddosbarth i gefnogi angen myfyrwyr am ymreolaeth. Er bod hwn yn lle ar gyfer cymhelliant anghynhenid mewn addysg, bydd cymryd amser i nodi ffynonellau eraill o gymhelliant yn arwain at ganlyniadau gwell yn y tymor hir. Beth sy’n cymell yr unigolion mewn dosbarth? Beth maen nhw’n ymateb iddo? Beth yw eu diddordebau? Bydd penderfynu sut maen nhw’n creu eu hystyr eu hunain o weithgareddau dysgu yn llywio pa ddulliau sydd fwyaf addas.

 • Dimensiynau cymdeithasol ac emosiynolmae lles emosiynol yn dylanwadu ar berfformiad, dysgu a datblygiad addysgol.

Bydd cynyddu hunan-barch, hunan-gymhelliant a lles ymhlith myfyrwyr yn eu cefnogi i ddatblygu fel dysgwyr hyderus a galluog gydol oes. Gall athrawon helpu i wella lles myfyrwyr drwy roi ymdeimlad o ymreolaeth iddynt drwy ddysgu a dewis hunangyfeiriedig, gwrando arnynt, canolbwyntio ar eu cyflawniadau, gosod nodau cyraeddadwy, a meithrin amgylchedd cynhwysol lle maent yn teimlo bod rhywun yn gofalu amdanynt.

 • Cyd-destun a dysgumae rheoli effeithiol yn yr ystafell ddosbarth yn seiliedig ar osod a chyfleu disgwyliadau uchel, meithrin perthnasoedd cadarnhaol yn gyson, a darparu lefel uchel o gymorth i fyfyrwyr.

Mae creu diwylliant o gyflawniad academaidd cryf ac ymddygiad cadarnhaol yn helpu i ddatblygu hinsawdd sy’n gwella dysgu. Mae arferion adferol – sy’n seiliedig ar seicoleg gymdeithasol ac a ddefnyddir i feithrin cysylltiadau cymdeithasol rhwng myfyrwyr unigol a chymunedau dysgu ehangach – yn helpu myfyrwyr i brofi ymdeimlad o ddiogelwch a pherthyn. Yn ei dro, mae hyn yn gwella ymddygiad, yn lleihau bwlio ac yn creu lle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn dysgu effeithiol. Yn ymarferol, mae hyn yn aml yn edrych fel cyfathrebu effeithiol, creu nodau cyffredin, gofyn cwestiynau myfyriol, amlinellu ffiniau a chydnabod a mynegi teimladau.

 • Asesumae asesiadau ffurfiannol a chrynodol yn bwysig ac yn ddefnyddiol, ond maent angen gwahanol ddulliau a dehongliadau.

Er bod y ddau yn bwysig ac yn ddefnyddiol, mae angen dulliau gwahanol ar gyfer asesiadau ffurfiannol a chrynodol. Mae myfyrwyr o wahanol oedrannau eisoes yn cael eu hasesu mewn gwahanol ffyrdd, ond a oes ffyrdd o asesu dysgu sy’n ehangach ac yn addas i wahanol gryfderau? Er enghraifft, cwisiau wythnosol, prosiectau yn y cartref, gwaith grŵp, trafodaethau yn y dosbarth, gemau, cyflwyniadau neu draethodau.

Beth yw’r gwahanol fathau o ddeallusrwydd?

Datblygwyd damcaniaeth Dr Howard Gardner o ddeallusrwydd lluosog i ddangos amrywiaeth deallusrwydd dynol. Mae’r theori yn cael ei chymhwyso’n eang ar draws sefydliadau addysgol a busnes, a gall gefnogi gwaith seicolegwyr addysg, athrawon, arweinwyr busnes ac eraill sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am alluoedd a chymhellion myfyrwyr.

Mae gan bob person fath gwahanol o ddeallusrwydd. Dadleuodd Gardner fod mesurau seicometreg traddodiadol o ddeallusrwydd yn rhy gyfyngol ac, yn lle hynny, awgrymodd fod wyth prif fath o ddeallusrwydd. Yma, mae pob math o ddeallusrwydd yn cael ei baru â gweithgareddau a phynciau y gallai fod yn arbennig o addas ar eu cyfer:

 • Ieithyddol-llafar – dysgu ieithoedd, cofio manylion, adrodd straeon a gweithgareddau darllen, ysgrifennu a siarad eraill
 • Rhesymegol-mathemategol – datrys problemau, cynnal arbrofion gwyddonol, cwblhau problemau mathemategol, meintioliadau a chyfrifiannau cymhleth
 • Cerddorol – meddwl mewn synau, patrymau a rhythmau, canu a chreu cerddoriaeth
 • Cinesthetig-corfforol – trin gwrthrychau, gweithgareddau chwaraeon, adeiladu a gwneud a gweithgareddau ymarferol eraill
 • Gweledol-ofodol – adnabod patrymau, datrys posau, dehongli graffiau, a meddwl haniaethol
 • Rhyngbersonol – defnyddio gwahanol fathau o gyfathrebu a chydweithio ar weithgareddau neu broblemau
 • Mewnbersonol – galluoedd metawybyddol i ddeall y gweithgareddau hunan-gymorth sy’n gysylltiedig â meddyliau, teimladau a safbwyntiau
 • Naturiolaidd – defnyddio’r amgylchedd i ddatrys problemau, adnabod a dosbarthu, gweithgareddau sy’n seiliedig ar natur, tyfu, plannu a garddio, chwilota am fwyd, heicio a gwersylla.

O ran addysgu yn yr ystafell ddosbarth neu unrhyw fath arall o addysgu, efallai y byddai’n well gan addysgwyr gynllunio gweithgareddau dysgu sy’n defnyddio cryfderau a deallusrwydd amrywiol eu holl fyfyrwyr.

Defnyddio gwybodaeth seicolegol i wella ac ehangu ymarfer yn yr ystafell ddosbarth

A fyddai mwy o wybodaeth am seicoleg addysg yn eich helpu yn eich rôl?

Datblygwch fel addysgwr eithriadol – gyda gwybodaeth fanwl am sut gellir cefnogi unigolion gwahanol i gael mynediad at ddysgu – gyda rhaglen MSc Seicoleg Addysg ar-lein Ysgol Rheolaeth Gogledd Cymru.

Mae ein cwrs seicoleg addysg hyblyg wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n barod i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa addysgol, o benaethiaid a rheolwyr ysgolion i athrawon a SENCOs. Byddwch yn ennill y sgiliau i gymhwyso tystiolaeth seicolegol a damcaniaethau dysgu i ymarfer yn yr ystafell ddosbarth, ac yn cefnogi dysgwyr i gyflawni’r canlyniadau gorau. Mae pynciau’r modiwl yn cynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, methodolegau dysgu, seicoleg fforensig, anghenion dysgu ychwanegol a dawn, anhwylderau ymddygiad, a llawer mwy.