Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
MSc Seicoleg 100% Ar-lein

Trowch eich angerdd am seicoleg yn fantais yrfaol Cwblhewch MSc Seicoleg ar-lein hyblyg gyda Phrifysgol sydd wedi’i gwirio gan y QAA am £6,000

MSc Psychology
Gwnewch gais erbyn: 3 Ionawr 2023
I ddechrau ar: 9 Ionawr 2023
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol:

 1. MSc Seicoleg 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth i chi ddysgu
 4. Arian mewn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
 5. Cymeradwyaeth gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch
 6. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl

Dysgu seicoleg ddynol a sut i'w chymhwyso'n effeithiol yn y gweithle

Nid yw’n gyfrinach mai un o gryfderau allweddol yr arweinwyr a’r rheolwyr mwyaf effeithiol yw eu dealltwriaeth o ymddygiad dynol. Mae deall sut i werthuso gwybodaeth a’i chymhwyso yn allweddol i wneud penderfyniadau mwy effeithiol, ac mae’n atgyfnerthu eich gallu i gefnogi a chymell cydweithwyr a thimau.

Mae’r MSc Seicoleg ar-lein o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chynllunio i’ch arfogi â’r fantais seicolegol hon a’ch helpu i symud eich gyrfa i’r lefel nesaf. Mae’n berthnasol ar draws ystod eang o broffesiynau a disgyblaethau, o adnoddau dynol, i addysg ac arweinyddiaeth addysgol, i reoli marchnata ac ymchwil i’r farchnad.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Wrth astudio’r radd Meistr Seicoleg ar-lein hon, byddwch yn ennill ehangder a dyfnder gwybodaeth ar draws pynciau craidd a chyfoes mewn seicoleg er mwyn darparu mantais gystadleuol mewn meysydd proffesiynol ac academaidd. Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio fwyfwy amdanynt, gan gynnwys sgiliau dadansoddi data, llythrennedd ystadegol a chyfrifiadurol, ac arfarniad beirniadol

Meddwl yn feirniadol ac arfarnu tystiolaeth

 • Dulliau ansoddol a meintiol o ymchwilio
 • Seicoleg addysgol
 • Niwrowyddoniaeth
 • Dealltwriaeth o asesiadau clinigol a seicometrig
 • Technolegau newydd mewn seicoleg
 • Seicoleg glinigol
 • Seicoleg fforensig

Gradd MSc Seicoleg hyblyg y gellir ei hastudio o unrhyw le ar unrhyw bryd

Mae’r rhaglen Meistr Seicoleg hon wedi’i chynllunio’n benodol i’w hastudio a’i chwblhau wrth fod mewn gwaith llawn amser. Gyda’i darpariaeth hyblyg, gallwch astudio ar yr adegau sy’n gyfleus i chi a’i ffitio o amgylch eich gwaith a’ch bywyd teuluol. Felly, gallwch osgoi cyfnewidiadau anodd a rhwystredigaeth yrfaol, a pharhau i ennill cyflog wrth i chi ddysgu.

Gan ei fod yn cael ei ddarparu’n gyfan gwbl ar-lein, nid oes unrhyw rwystrau daearyddol rhag astudio. Cwblhewch y rhaglen o unrhyw le yn y byd, ar ddyfeisiau symudol neu gyfrifiadur

Gan ei fod yn cael ei gyflwyno’n gyfan gwbl ar-lein, nid oes unrhyw rwystrau daearyddol rhag astudio a gallwch gwblhau’r rhaglen o unrhyw le yn y byd, ar ddyfeisiau symudol neu gyfrifiadur.

Mae chwe dyddiad cychwyn y flwyddyn, sy’n gweithio allan fel un bob wyth wythnos, sy’n golygu y gallwch ddechrau arni’n gyflymach a byddwch yn dechrau gweld y manteision yn gynt.

Byddwch yn elwa o’n hopsiynau talu hyblyg, gan gynnwys opsiwn i dalu dim ond £500 fesul modiwl 8 wythnos ac, os ydych yn gymwys, gallwch hefyd gael benthyciadau llywodraeth ôl-raddedig y DU neu’r UE i dalu cost lawn y rhaglen.

MSc Seicoleg wedi’i dylunio ar gyfer llwyddiant gyrfaol

Yn hytrach na bod yn Radd Meistr hyfforddi i seicolegwyr, mae’r Radd Meistr Seicoleg ar-lein hon yn eich helpu i gymhwyso dealltwriaeth o seicoleg i gyd-destunau proffesiynol ehangach. Mae’n rhoi gwerthfawrogiad dyfnach o sut mae eich cydweithwyr a’ch cwsmeriaid yn meddwl a sut y gallwch ddylanwadu ar eu hymddygiad er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol.

Mae ein perthynas helaeth â chyflogwyr mawr wedi helpu i lunio MSc Seicoleg sydd wedi’i hanelu’n benodol at wella gyrfa mewn ystod eang o rolau proffesiynol a rheoli ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
  • TOEFL gydag isafswm cyffredinol o 60
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 50
  • Cambridge (CAE & CPE) gyda sgôr gyffredinol o 169 ac isafswm sgôr o 162 mewn Gwrando, Darllen, Ysgrifennu a Siarad.
  • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae rhaglenni MSc ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob modiwl ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Per 15-credit module £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam