Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
MSc mewn Seicoleg Fforensig cyfan gwbl ar-lein

Deall ymddygiad troseddol a llwyddo yn eich gyrfa cyfiawnder troseddol. Cwrs MSc hyblyg, ar-lein, mewn Seicoleg Fforensig o Brifysgol Arian TEF.

MSc Psychology
Gwnewch gais erbyn: 3 Ionawr 2023
I ddechrau ar: 9 Ionawr 2023
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol:

 1. MSc Seicoleg 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth i chi ddysgu
 4. Arian mewn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
 5. Cymeradwyaeth gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch
 6. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl

Datblygu'r sgiliau fforensig i ragori

Mae’r MSc Seicoleg Fforensig ar-lein o Ysgol Reoli Gogledd Cymru wedi’i chreu ar gyfer unigolion mewn meysydd sy’n gysylltiedig â’r system cyfiawnder troseddol. Wrth astudio’r rhaglen hon, byddwch yn datblygu gwell dealltwriaeth o wyddoniaeth seicolegol a’i chymhwyso i ymddygiad troseddol ac yn paratoi eich hun ar gyfer dilyniant i uwch rolau.

Yn berthnasol iawn i fargyfreithwyr, aelodau o’r heddlu a swyddogion prawf, ymhlith eraill, mae’r rhaglen Meistr hon yn datblygu dealltwriaeth o rôl tystiolaeth seicolegol i effeithio ar newid mewn cyd-destunau fforensig.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Gan astudio’r radd Meistr seicoleg fforensig ar-lein hon, byddwch yn datblygu gwybodaeth mewn meysydd allweddol sy’n gysylltiedig â gwaith yn y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys sail seicolegol ymddygiad troseddol, mynd i’r afael â heriau a godir gan afiechyd meddwl, a rôl tystiolaeth seicolegol fel dull o lywio a llunio arferion o fewn y system cyfiawnder troseddol.

Gwybodaeth a sgiliau allweddol a addysgir:

 • Seicoleg fforensig yn y broses cyfiawnder troseddol
 • Anhwylder meddyliol a throsedd
 • Seicoleg ymddygiad troseddol
 • Deall personoliaeth yn y gweithle
 • Seicoleg iechyd a llesiant
 • Seicoleg addysgol
 • Meddwl yn feirniadol ac arfarnu tystiolaeth
 • Sgiliau ymchwil meintiol ac ansoddol.

Gradd meistr seicoleg fforensig hyblyg wedi'i chynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Mae’r Radd Meistr hyblyg hon wedi’i theilwra i bwysau amser y mae gwaith llawn amser a bywyd teuluol yn cystadlu amdano. Oherwydd model cyflwyno hyblyg y rhaglen, gellir cael gafael ar y cynnwys ar unrhyw adeg, sy’n eich galluogi i astudio o amgylch eich bywyd gwaith a theuluol. Byddwch yn dysgu mewn amgylchedd ar-lein sydd wedi’i gynllunio’n arbennig, yn rhyngweithiol ac yn rhannu profiadau gyda chyd-ddysgwyr ac yn cael mewnwelediad gan weithwyr proffesiynol ledled y byd.

Wedi’i haddysgu a’i hastudio’n gyfan gwbl ar-lein, gellir astudio’r rhaglen Meistr hon ar gyfrifiadur neu ddyfeisiau symudol o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws o gwbl.

Un o fanteision allweddol y rhaglen yw ei dewisiadau talu hyblyg, gan eich galluogi i osgoi costau mawr ymlaen llaw. Gallwch dalu fesul modiwl, sydd tua £500 fesul 8 wythnos. Os ydych yn gymwys, gallwch hefyd gael gafael ar fenthyciadau ôl-raddedig y DU neu’r UE i dalu costau’r rhaglen yn llawn.

Ffocws cymhwysol a gynlluniwyd ar gyfer llwyddiant mewn gyrfaoedd cyfiawnder troseddol

Yn hytrach na bod yn Radd Meistr drosi ar gyfer seicolegwyr fforensig, mae’r Radd Meistr seicoleg fforensig ar-lein hon yn eich helpu i gymhwyso dealltwriaeth o seicoleg fforensig ac ymddygiad troseddol i rolau yn yr heddlu, llysoedd troseddol, a’r system gywiro. Bydd dealltwriaeth ddyfnach o ymddygiad troseddol yn eich gwneud yn fwy effeithiol yn eich rôl, gan eich helpu i symud ymlaen i rolau uwch a mwy heriol.

Mae ein perthynas gadarn â chyflogwyr mawr wedi helpu i lunio MSc Seicoleg Fforensig sy’n canolbwyntio’n benodol ar alluogi dilyniant gyrfa mewn rolau proffesiynol a rheoli amrywiol ar draws y system cyfiawnder troseddol.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
  • TOEFL gydag isafswm cyffredinol o 60
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 50
  • Cambridge (CAE & CPE) gyda sgôr gyffredinol o 169 ac isafswm sgôr o 162 mewn Gwrando, Darllen, Ysgrifennu a Siarad.
  • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae rhaglenni MSc ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob modiwl dilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Per 15-credit module £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam