Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
MSc mewn Seicoleg Addysgol Cyfan Gwbl Ar-lein

Deall seicoleg addysgol a mynd â'ch gyrfa mewn addysg i'r lefel nesaf Astudiwch MSc Seicoleg Addysgol ar-lein gyda phrifysgol sydd wedi’i gwirio gan yr QAA

MSc Psychology
Gwnewch gais erbyn: 3 Ionawr 2023
I ddechrau ar: 9 Ionawr 2023
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol:

 1. MSc Seicoleg 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth i chi ddysgu
 4. Arian mewn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
 5. Cymeradwyaeth gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch
 6. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl

Datblygu'r sgiliau seicolegol i ddod yn addysgwr rhagorol

Crëwyd yr MSc Seicoleg Addysgol ar-lein o Ysgol Reoli Gogledd Cymru i roi dealltwriaeth gynhwysfawr i weithwyr addysg proffesiynol o rôl seicolegwyr addysg, a’r cysyniadau seicolegol craidd sy’n sail i ymarfer yn y maes seicoleg addysg.

Mae’r rhaglen Meistr hon yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol mewn ystod eang o rolau yn y maes addysg, gan gynnwys athrawon, penaethiaid, rheolwyr ysgolion, cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol a staff cymorth, ymhlith eraill. Byddwch yn dysgu sut i gymhwyso tystiolaeth seicolegol i lunio a gwella arferion ystafell ddosbarth ac addysgol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Gan astudio’r radd Meistr seicoleg addysgol ar-lein hon, byddwch yn datblygu gwybodaeth mewn meysydd allweddol sy’n gysylltiedig â gwaith seicolegwyr addysg, gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, anhwylderau ymddygiadol, a gwytnwch ac anghenion arbennig a dawn

Gwybodaeth a sgiliau allweddol a addysgir:

 • Datblygiad plant a glasoed
 • Anhwylderau ymddygiadol a rôl gwytnwch
 • Anghenion dysgu ychwanegol a dawn
 • Deall personoliaeth yn y gweithle
 • Seicoleg iechyd a llesiant
 • Seicoleg fforensig
 • Dealltwriaeth o asesiadau clinigol a seicometrig
 • Dulliau ymchwil meintiol ac ansoddol
 • Meddwl yn feirniadol ac arfarnu tystiolaeth

Gradd Meistr seicoleg addysgol gwbl ar-lein y gellir ei hastudio o unrhyw le yn y byd

Gan fod yr MSc Seicoleg Addysgol yn cael ei hastudio a’i chwblhau’n gyfan gwbl ar-lein, nid oes angen ymweld â’r campws o gwbl. Cwblhewch y rhaglen hon o unrhyw le yn y byd, ar ddyfeisiau symudol neu gyfrifiadur. Mae dyluniad y rhaglen hyblyg yn sicrhau y gallwch astudio o amgylch eich gwaith a’ch teulu, a pharhau i ennill cyflog yn eich swydd bresennol wrth i chi ddysgu.

Byddwch yn dysgu gan diwtoriaid ac yn rhyngweithio â chyd-ddysgwyr mewn amgylchedd dysgu ar-lein sydd wedi’i gynllunio’n arbennig sy’n seiliedig ar gydweithio, sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu grŵp, byrddau trafod a fforymau.

Gallwch dalu am y rhaglen Meistr hon fesul modiwl, gan dalu £500 y modiwl mewn rhandaliadau bob 8 wythnos. Os ydych yn gymwys, gallwch hefyd elwa o fenthyciadau ôl-raddedig y DU neu’r UE i dalu costau’r rhaglen.

Gradd Meistr seicoleg ar gyfer dilyniant gyrfa mewn addysg

Mae’r rhaglen Meistr ar-lein hon wedi’i chynllunio’n benodol i roi dealltwriaeth i weithwyr addysg proffesiynol uchelgeisiol o sut i gymhwyso theori seicoleg addysgol i ddarparu profiadau addysgol ac ystafell ddosbarth gwell. Mae’n gyfle gwych i unigolion sy’n dymuno cael mantais yrfaol mewn proffesiynau addysg.

Mae dyfnder ein perthynas â chyflogwyr mawr wedi helpu i lunio MSc Seicoleg Addysgol sydd wedi’i dargedu’n benodol at ddatblygiad gyrfa mewn amrywiaeth o yrfaoedd mewn addysg.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
  • TOEFL gydag isafswm cyffredinol o 60
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 50
  • Cambridge (CAE & CPE) gyda sgôr gyffredinol o 169 ac isafswm sgôr o 162 mewn Gwrando, Darllen, Ysgrifennu a Siarad.
  • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae rhaglenni MSc ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob fodiwl ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Per 15-credit module £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam