Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Natur drawsnewidiol technoleg mewn addysg

Postiwyd ar: Mai 30, 2023
gan
group of happy kids or students with tablet pc computer programming electric toys and building robots at robotics school lesson

Ynghyd â bron pob agwedd ar ein byd modern, mae amgylcheddau dysgu’r 21ain ganrif wedi’u chwyldroi gan y defnydd o dechnolegau newydd. O apiau i realiti rhithwir i deithiau dysgu pwrpasol, mae’r system addysg wedi cael ei thrawsnewid yn sylweddol.

Gorfododd y pandemig symudiad cyflym i ddysgu o bell ym mhob man, nad oedd llawer o ddarparwyr addysg – heb sôn am weithwyr addysg proffesiynol eu hunain – wedi’u paratoi na’u cyfarparu’n ddigonol ar ei gyfer. Achosodd aflonyddwch enfawr ar draws y sector addysg, gyda systemau ysgolion cynradd, colegau a sefydliadau addysg uwch i gyd yn sgrialu i sicrhau bod eu cynigion dysgu ar-lein cystal ag y gallent fod, o ystyried yr amgylchiadau.

Dair blynedd gyflym yn ddiweddarach ac nid yw technoleg addysg (EdTech) yn dangos unrhyw arwyddion o stopio, gan integreiddio ei hun ymhellach fyth i arferion addysgol dyddiol. Mae technoleg dysgu wedi mynd ymhell y tu hwnt i ystafelloedd dosbarth rhithwir, rhaglenni ar-lein a gwersi Zoom y dechnoleg addysg gynnar. Yn awr, amcangyfrifir bod diwydiant EdTech werth $340 biliwn, ac mae ei effaith yn aruthrol:

 • Mae defnydd EdTech ac uwchraddio EdTech mewn ysgolion wedi cynyddu 99% ers 2020.
 • Mae dros 70% o golegau yn disgwyl lansio un neu fwy o raglenni israddedig ar-lein yn y tair blynedd nesaf.
 • Dysgu digidol yw’r strategaeth adeiladu sgiliau fwyaf poblogaidd yn y byd corfforaethol.
 • Mae chwiliadau am EdTech wedi cynyddu 125% dros y pum mlynedd diwethaf.

Pa wersi sydd wedi’u dysgu o’r ddibyniaeth gynyddol hon ar dechnoleg mewn lleoliadau addysg, a’r defnydd ohoni? Pa rôl mae Technoleg Addysg yn ei chwarae wrth gefnogi addysgeg?

Pam mae technoleg yn cael ei defnyddio mewn addysg?

Heddiw, mae technoleg yn rym nerthol ar draws y sector addysg – yn creu cyfleoedd dysgu o ansawdd dda na fyddent yn bosibl – oherwydd cyfyngiadau amser, cyllideb ac ymarferoldeb – fel arall. Gellir gwella dulliau addysgu traddodiadol trwy integreiddio technoleg, gan wneud dysgu yn fwy hygyrch, yn fwy unigol, yn fwy amrywiol ac yn fwy deniadol.

Gyda’r potensial i drawsnewid y profiad dysgu i fyfyrwyr ac addysgwyr fel ei gilydd, mae’n gwella dysgu ac yn cefnogi canlyniadau gwell i fyfyrwyr mewn amrywiaeth eang o ffyrdd, gan helpu i:

 • awtomeiddio prosesau
 • gwella mynediad at wybodaeth
 • galluogi rhannu gwybodaeth a data rhwng myfyrwyr, addysgwyr a rhanddeiliaid perthnasol
 • dyblygu a throsglwyddo gwybodaeth rhwng ffurfiau a llwyfannau cyfryngau
 • curadu gwybodaeth ddefnyddiol a phwysig
 • cyfleu syniadau mewn gwahanol ffyrdd a delweddu cysyniadau.

Mae defnyddio technoleg yn gwneud dysgu wedi’i bersonoli yn realiti ystafell ddosbarth. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu ac addasu’r cwricwlwm i weddu i anghenion a dewisiadau penodol dysgwyr unigol. Mae systemau integredig yn caniatáu mynediad unrhyw bryd at adnoddau a deunyddiau addysgol, a gall myfyrwyr ddysgu ar eu cyflymder eu hunain ac arfer mwy o ymreolaeth dros sut, pryd a lle y maent yn dewis dysgu.

Nod dysgu carlam yw ‘cyflymu’ y broses ddysgu i fyfyrwyr, gan ddefnyddio systemau technoleg i sicrhau bod cymaint â phosibl o addysgu a dysgu yn digwydd. Mae hyn yn cynnwys deunydd amlgyfrwng yn y dosbarth – fel gweithgareddau rhyngweithiol, fideos a sain – sy’n dod â’r dysgu yn fyw ac yn hybu diddordeb y myfyrwyr.

Mae datblygiadau technolegol yn golygu ei bod yn haws hwyluso dysgu cydweithredol, rhwng cyfoedion ac addysgwr cymheiriaid. Gall myfyrwyr gynnal trafodaethau, cydweithio i ddatrys problemau neu gwblhau gweithgareddau, ac elwa ar ryngweithio un-i-un gwell ac adborth gan athrawon a darlithwyr.

Mae technoleg nid yn unig yn gwella’r broses ddysgu yn y fan a’r lle, ond mae’n darparu datblygiad sgiliau hanfodol ar gyfer dysgwyr a fydd yn ddi-os yn dod ar draws technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) trwy gydol eu bywydau a’u gyrfaoedd.

Sut mae technoleg yn cael ei defnyddio mewn addysg?

Yn ogystal â’r rôl ganolog y mae Technoleg Addysg yn ei chwarae yn y dysgu ei hun, mae ei gylch gorchwyl a’i botensial yn mynd ymhell y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth gorfforol a rhithwir. Mae’r Adran Addysg (DfE) yn tynnu sylw at bump prif faes lle maent yn credu y gall technoleg greu gwerth ar gyfer systemau addysg ac ysgolion :

 • prosesau gweinyddu – lleihau baich gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud ag addysgu
 • prosesau asesu – gwneud asesu yn fwy effeithiol ac yn fwy effeithlon
 • arferion addysgu – sicrhau canlyniadau dysgu gwell i bob myfyriwr, gyda sylw ar gefnogi mynediad a chynhwysiant
 • datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) – galluogi athrawon, darlithwyr, arweinwyr ysgol a gweithwyr addysg proffesiynol eraill i ddatblygu yn eu rolau gyda mwy o hyblygrwydd
 • dysgu gydol oes – helpu’r rhai nad ydynt mewn addysg ffurfiol i ennill sgiliau newydd, yn ogystal â chefnogi penderfyniadau personol ynghylch gwaith neu astudiaethau pellach.

Yn ymarferol, gall hyn edrych fel datblygu cynlluniau gwersi lle mae dyfeisiau technoleg yn chwarae rhan annatod, derbyn diweddariadau amser real ar gynnydd a pherfformiad myfyrwyr – gan ganiatáu i addysgwyr ganolbwyntio ymyriadau a sylw lle mae eu hangen fwyaf – cydweithredu trwy lwyfannau dysgu anghydamserol, galluogi ymgynghoriadau myfyriwr-athro, lawrlwytho adnoddau o’r cwmwl, a llawer mwy o gynlluniau.

Mathau o dechnoleg a ddefnyddir i gefnogi addysgu a dysgu

Mae mathau a chymwysiadau technoleg mewn amgylcheddau dysgu yn helaeth. Dyma rai enghreifftiau:

 • Bwrdd gwyn – mae’r byrddau gwyn rhyngweithiol hyn wedi’u gosod ar wal yn gweithio gyda thaflunydd i ddarparu sgriniau digidol mawr a all fod yn ganolbwynt ystafell ddosbarth neu ofod darlithio. Mae myfyrwyr yn gallu rhyngweithio’n llawn â’r bwrdd heb ddefnyddio dyfais, ac mae addysgwyr yn cael holl fanteision cyfrifiadur yn eu haddysgu
 • Dysgu o bell – gan gynnwys pethau arloesol megis llwyfannau sain a fideo-gynadledda fel Google Meet, Teams a Zoom, yn ogystal ag offer fel gweminarau ar-alw a byw, podlediadau ac e-lyfrau gwaith
 • Deallusrwydd artiffisial – creu gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynlluniau gwersi, graddio gwaith myfyrwyr yn awtomatig, cynhyrchu rhestrau darllen a argymhellir, cefnogi gwneud penderfyniadau ynghylch dilyniant dysgu, darparu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol fel dyslecsia – mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd
 • Realiti Rhithwir (VR) – mae myfyrwyr yn gallu profi lleoliadau, gweithgareddau a digwyddiadau i gyd heb adael yr ystafell ddosbarth. Mewn ysgol gynradd, gall hyn olygu ymweld â Phyramidiau Mawr Giza; ar lefel prifysgol, gall olygu perfformio llawdriniaeth lawfeddygol mewn theatr lawfeddygol drochol, rithiol
 • Gliniaduron, padiau digidol a chyfrifiaduron llechen – gellir defnyddio gwahanol fathau o ddyfeisiau diwifr neu blygio i mewn i wella dysgu’r myfyrwyr – gan ganiatáu iddynt gael mynediad at amrywiaeth ehangach o adnoddau heb wastraff amser a gwastraff adnoddau papur. Er bod ystafelloedd cyfrifiaduron yn dal i gael eu defnyddio mewn ysgolion, mae dyfeisiau cludadwy yn caniatáu dysgu TG yn yr ystafell ddosbarth a thu allan iddi er mwyn cael yr hyblygrwydd mwyaf posibl.

Manteisio ar dechnoleg i wella profiadau dysgwyr ac addysgwyr

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ehangu eich sgiliau a’ch gwybodaeth mewn maes addysg gyffrous a gwerth chweil, ymunwch â rhaglen MA Addysg ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru.

Atgyfnerthwch eich profiad ymarferol gyda’r damcaniaethau, y technegau a’r arbenigedd i arwain datblygiad addysgol yn y byd modern. Wedi’i gynllunio gan weithwyr addysg proffesiynol, mae ein cwrs hyblyg yn eich paratoi i ragori fel addysgwr, gan eich paratoi â’r cymwyseddau a’r wybodaeth i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa. Yn garreg gamu ddelfrydol i yrfaoedd fel pennaeth ysgol, penaethiaid adrannau, arweinwyr pwnc, mentoriaid cymheiriaid, llunwyr polisi a chynghorwyr cwricwlwm, bydd eich astudiaethau yn cwmpasu arfer cynhwysol, mentora a hyfforddi, technoleg dysgu, addysgeg feirniadol, a llawer mwy.