Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MPA Cyllid 100% ar-lein

Dysgwch sut i arwain a llwyddo mewn cyllid sector cyhoeddus. Astudio'r MPA Cyllid 100% ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

The goal was to grow and we did it
Gwnewch gais erbyn: 18 Hydref 2021
I ddechrau ar: 1 Tachwedd 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MPA Cyllid 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Rhoi’r fantais gystadleuol i chi’ch hun o safbwynt cyllid sector cyhoeddus gyda MPA 100% ar-lein (Meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus) o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Crëwyd yr MPA Cyllid ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyllid blaengar acuchelgeisiol, arweinwyr tîm, rheolwyr a gweithredwyr yn y sector cyhoeddus sydd eisiau symud ymlaen i rolau lefel uwch a mwy strategol.

Dysgu sut i lwyddo fel arweinydd cyllid sector cyhoeddus

Mae’r rhaglen yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar arweinwyr cyllidol llwyddiannus yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys:

 • Micro a macro economeg
 • Dadansoddeg cyllidol y sector cyhoeddus
 • Cyllid cyhoeddus a dadansoddi economaidd
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Gweithredu strategol a pholisi
 • Rheoli adnoddau dynol
 • Moesoldeb
 • Effeithiau amgylcheddol gweithgarwch sefydliadol

Gradd MPA Cyllid hyblyg y gellir ei hastudio yn unrhyw le yn y byd

Mae’r MPA Cyllid hon yn cael ei hastudio 100% ar-lein a gellir ei hastudio o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws. Mae’r model dysgu ar-lein hyblyg yn sicrhau y gellir astudio’r radd hon ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch ffitio astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu ac osgoi seibiannau astudio costus.

Yr arbenigwyr addysgu a dysgu hyblyg

Mae mwy na hanner y myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn astudio’n rhan-amser ac o ganlyniad mae gennym ni yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru gryn arbenigedd mewn dysgu hyblyg. Mae’r cwrs MPA Cyllid hwn – wedi ei ddarparu’n gyfan gwbl ar-lein – yn eich galluogi i astudio ar eich cyflymder eich hun, ac ar eich telerau chi.

Oherwydd bod chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, a dyddiad dechrau bob 8 wythnos, gallwch ddechrau arni bron yn syth. Mae yna opsiynau talu hyblyg i dalu dim ond £500 am bob modiwl ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig y DU ac UE ar gael gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

Gradd MPA cyllid i sicrhau llwyddiant yn y sector cyhoeddusheddiw

Mae’r MPA cyllid hon yn cael ei harwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei chyfanrwydd. Mae ein cysylltiadau allweddol â chyflogwyr mawr wedi helpu i lunio Meistr Cyllid Gweinyddiaeth Gyhoeddus sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwell ar draws ystod eang o rolau ar draws y sector cyhoeddus. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr rhan-amser.

Admission requirements

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Dylech feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch gallu iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol, heb unrhyw gydran sengl yn is na 5.5
   • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
   • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
   • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
  • Cymhwyster gradd cyfrwng Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae rhaglenni MPA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Per 15-credit module £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam