Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
MBA Seicoleg 100% ar-lein

Y ffordd ddoethach i roi mantais gystadleuol i chi'ch hun. MBA Seicoleg cyfan gwbl ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Creative businessman presenting project
Gwnewch gais erbyn: 2 Medi 2024
I ddechrau ar: 9 Medi 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA Seicoleg 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Ewch â’ch gyrfa mewn rheolaeth ac arweinyddiaeth i’r lefel nesaf gyda gradd MBA Seicoleg o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Mae’r radd MBA Seicoleg wedi’i chynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol sy’n gweithio ac sydd am gyfuno sylfaen eang o sgiliau a gwybodaeth fusnes allweddol gyda dealltwriaeth fanwl o ymddygiad dynol. Byddwch yn dysgu sut i gymhwyso’r ddealltwriaeth hon mewn cyd-destun proffesiynol, gan roi’r offer i chi ddylanwadu ar, ysbrydoli, arwain ac ymgorffori diwylliant o bositifrwydd, ac iechyd a lles yn y gweithle yn llwyddiannus.

Gradd MBA hyblyg y gellir ei hastudio yn unrhyw le ar unrhyw bryd

Mae’r radd MBA hon yn cael ei hastudio’n gyfan gwbl ar-lein o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws. Oherwydd y model dysgu ar-lein hyblyg, gellir astudio ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch ffitio astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu ac osgoi seibiannau astudio costus.

Dysgwch y wybodaeth a'r sgiliau i ragori fel rheolwr

Mae’r rhaglen yn datblygu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar arweinwyr trawsnewidiol, gan gynnwys:

 • Seicoleg Sefydliadol
 • Seicoleg Iechyd
 • Cyflawni newid creadigol ac arloesedd
 • Seicoleg a’r Cyfryngau Cymdeithasol
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Strategaethau Rheoli Adnoddau Dynol
 • Sicrhau mewnwelediadau y gellir eu rhoi ar waith o wybodaeth fusnes
 • Gweithredu Strategol

Arbenigwyr mewn addysgu a dysgu hyblyg

Mae mwy na hanner y myfyrwyr ym Mhrifysgol Wrecsam yn astudio’n rhan amser ac o ganlyniad yn Ysgol Rheolaeth Gogledd Cymru mae gennym arbenigedd sylweddol mewn astudio hyblyg. Mae’r cwrs MBA Seicoleg cyfan gwbl ar-lein hwn yn eich galluogi i astudio ar eich cyflymder eich hun, ac ar eich telerau chi.

Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau. Mae yna opsiynau talu hyblyg i dalu dim ond £500 am bob modiwl 8 wythnos ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

Gradd MBA Seicoleg wedi'i hadeiladu ar gyfer llwyddiant ym marchnad gyflogaeth heddiw

Mae’r cwrs MBA Seicoleg hwn yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Wrecsam yn fwy eang. Mae ein cysylltiadau dwfn â chyflogwyr mawr wedi bwydo i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio gradd MBA sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwella ar draws ystod eang o sectorau yn yr amgylchedd gwaith modern. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Dylech feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch gallu iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
   • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
   • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
   • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
  • Cymhwyster gradd cyfrwng Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MBA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam