Yr Erthyglau Diweddaraf

Building a successful workforce as a small business owner

Adeiladu gweithlu llwyddiannus fel perchennog busnes bychan

Un o’r problemau mwyaf y mae unrhyw gwmni yn ei wynebu yw canfod gweithwyr gwych. Er y gall adeiladu tîm dyfal ac ymroddedig gyflymu tŵf cwmni, gall recriwtio staff sy’n anghymwys, neu nad ydynt yn gweddu â diwylliant y cwmni, fod yn dreth fawr ar fusnes bychan. Sut i recriwtio a thyfu eich tîm yn […]

B2B marketing; less appealing just as important

B2B Marchnata Busnes-i-fusnes; llai apelgar ond yr un mor bwysig

Mae marchnata busnes-i-fusnes yn ymwneud â gwerthiant cynnyrch un cwmni neu wasanaethau i gwmni arall. Yn wahanol i farchnata busnes-i-ddefnyddiwr, fe’i defnyddir yn bennaf gan gwmnïau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda busnesau eraill, nid gyda’r cyhoedd yn gyffredinol. Er bod ei dechnegau’n dibynnu ar yr un egwyddorion sylfaenol â marchnata cwsmer, mae marchnata busnes-i-fusnes yn greiddiol […]

The key to tackling workplace stress? Better management

Yr allwedd i fynd i’r afael a straen yn y gweithle? Rheolaeth well

Er bod lles yn y gweithle’n rhywbeth y mae ein timau AD wedi dod yn ymwybodol iawn ohono mewn blynyddoedd diweddar,  mae absenoldeb cysylltiedig â straen ar gynnydd ymhlith bron i ddau ran o bump gweithle yn y DU. Un rheswm am hyn o bosibl yw bod gweithwyr o bell yn tueddu i weithio oriau […]

Does marketing have an image problem

A oes gan farchnata broblem delwedd?

Mewn byd lle mae marchnata’n esblygu, rhaid i farchnatwyr ail-werthuso eu strategaethau cyfathrebu oherwydd newidiadau i reoliadau, ymddygiad cwsmeriaid a bod dadansoddeg wrth law. Mae marchnata ddigidol wedi niwlo’r llinellau rhwng adrannau a rhoi mwy o ddata i ni fel na wyddom beth i wneud ag ef ac yn sylfaenol, wedi newid dulliau gweithio traddodiadol. […]

Bored with the Board? Creating a culture of intrapreneurs

Wedi diflasu ar y Bwrdd? Creu diwylliant o intrapreneuriaid

Mae pob busnes wedi ei greu o gyfeiriad meddwl entrepreneuraidd, ond wrth iddo dyfu mae’n mynd yn llai syml. Felly, mae cwmnïau angen creu diwylliant o arloesedd ymysg gweithwyr, ble mae staff ar bob lefel yn cael eu hannog i gynhyrchu a datblygu syniadau. Yn aml, y rheiny sydd ar y ‘rheng flaen’ sydd yn […]

The age of the disruptive entrepreneur

Oes yr entrepreneur alonyddgar

Darllenwch unrhyw erthygl am wasanaeth yn seiliedig ar dechnoleg sydd wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd diwethaf, a byddwch yn debygol o’i weld yn cael ei ddisgrifio fel ‘aflonyddgar’. Mae busnesau angen aflonyddwyr i oroesi. Y mae cwmnïau angen pobol fydd yn cwestiynu’r ffordd y mae pethau yn cael eu gwneud, arloesi, […]

Why Dolly may have had the right idea…Could we soon see the end of the 9 to 5?

Pam a allai fod gan Dolly y syniad cywir…A allem ni weld diwedd i’r 9 tan 5 cyn bo hir?

Rydym ni i gyd yn adnabod y gân enwog gan Dolly Parton, ‘Working nine to five, what a way to make a living’; ond mae’n dod yn glir y gallai fod wedi bod o flaen ei hamser yn ôl yn 1980. Mewn gwirionedd, mae llai a llai o bobl yn gweithio 9-5 ac mae hyblygrwydd […]

Continuous learning in a changing workplace

Dysg barhaus mewn gweithle newidiol

Mewn gweithleoedd heddiw, yr unig beth sy’n gyson yw newid. Mae technolegau aflonyddgar, amgylcheddau gwleidyddol newidiol ac amodau economaidd cyfnewidiol yn golygu mai wrth i ofynion sefydliad newid, mae gofyn i bobl newid hefyd. Mae angen i gwmni uchelgeisiol gyflogi unigolion hyblyg a brwdfrydig a all helpu’r busnes i barhau i arloesi wrth ddatblygu ei […]

Employee engagement is essential to company success

Mae ymgysylltiad gweithwyr yn hanfodol i lwyddiant cwmni

Mae ymgysylltiad gweithwyr yn ymwneud â chreu gweithlu perfformiad uchel, lle mae gweithwyr wedi buddsoddi yn eich sefydliad ac yn credu’n gryf yn eich cenhadaeth, pwrpas a gwerthoedd. Mae gan weithwyr sydd wedi eu hymgysylltu ymrwymiad emosiynol i weithio tuag at eich nodau sefydliadol – ac yn fwy tebygol o aros gyda chi. Dengys astudiaeth […]

Be the brand consumers want to buy from

Bod y brand y mae defnyddwyr eisiau prynu ganddo

Nid ar chwarae bach y mae pobl yn dewis prynu gan frandiau. Mae bob amser rheswm y tu ôl i’w penderfyniad. Ar gyfer defnyddwyr sy’n wynebu llu o ddewisiadau – amcangyfrifir ein bod yn gweld hyd at 10,000 o negeseuon brand y dydd – a’u disgwyliadau cynyddol eu hunain, y ffactor gwahaniaethu fel arfer yw’r […]

Understanding the conscious consumer

Deall y prynwr ymwybodol

Nid yw cwsmeriaid yn prynu cynhyrchion y maent yn eu hoffi neu y mae ganddynt gysylltiad â’r brand bellach; maent yn edrych yn ddyfnach ar sut mae eu pryniadau yn cael effaith ehangach. Prynwriaeth ymwybodol yw’r ymwybyddiaeth gynyddol o effaith eich penderfyniadau prynu. Gan bwy ydw i’n prynu? Beth mae’r brand yn ei gynrychioli? A […]

Understanding and managing change

Deall a rheoli newid

Yn sefydliadau yr oes sydd ohoni, nid yw cyfradd newid erioed wedi bod mor sydyn na chyson. Ond tra bod newid yn hanfodol er llwyddiant busnesau, mae astudiaethau diweddar yn dangos bod dros ddau draean o drawsffurfiadau yn methu. Mae’r blociau cwympo yn cynnwys gwrthwynebedd cyflogeion, methu paratoi’n ddigonol a chamgyfleu. Boed y newid yn […]