Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
BBA (Anrh) mewn Gweinyddiaeth Busnes 100% ar-lein

Mae ffordd well o lansio gyrfa lwyddiannus mewn busnes. Enillwch BBA hyblyg ar-lein o Ysgol Fusnes gyda boddhad myfyrwyr o 90%

Gwnewch gais erbyn: 3 Ionawr 2023
I ddechrau ar: 9 Ionawr 2023
 • 360 credyd
 • Talu fesul modiwl
 • Cyfanswm ffioedd £18,000

Manteision allweddol

 1. Gradd Baglor 100% ar-lein
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. 90% + sgôr boddhad myfyrwyr ar gyfer Busnes (NSS 2020)
 5. Cyfanswm ffioedd o £18,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 6. Benthyciadau i fyfyrwyr ar gael yn y DU

Gradd Baglor carlam, ar-lein sy'n eich cyfarparu chi ar gyfer swyddi strategol mewn busnes

Mae’r BBA (Anrh) cyfan gwbl ar-lein mewn Gweinyddiaeth Busnes o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i ddylunio ar gyfer unigolion uchelgeisiol sydd eisiau gyrfa sydd â chyfleoedd i ddylanwadu ar agweddau di-rif ar sefydliad ac sydd eisiau rôl allweddol o ran dylanwadu ar benderfyniadau strategol mewn busnes. Byddwch yn datblygu sylfaen wybodaeth gynhwysfawr a holistig a chyfuniad o sgiliau ym meysydd allweddol busnes a rheolaeth, gan gynnwys cyllid, adnoddau dynol, marchnata, hysbysebu, cynaliadwyedd, gweithrediadau ac entrepreneuriaeth.

Cwblhewch eich gradd o unrhyw le ac ar unrhyw adeg

Gyda chyflenwi ar-lein yn gyfan gwbl, mae’r BBA yn hygyrch o unrhyw le yn y byd ac wedi’i greu ar gyfer cynulleidfa fyd-eang o fyfyrwyr, heb fod angen ymweld â’r campws byth. Gellir cyrchu’r deunyddiau dysgu yn ôl y galw ar adegau sy’n addas i chi, a chyda’r opsiwn astudio rhan amser gallwch chi ffitio’ch astudiaethau o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu, gan barhau i ennill wrth i chi ddysgu.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Byddwch yn dysgu damcaniaeth busnes cyffredinol a damcaniaeth gweinyddiaeth penodol. Yn ogystal, byddwch yn dysgu ac yn ymarfer sgiliau busnes craidd y gellir eu trosglwyddo ar draws y sector busnes ehangach. Mae’r BBA yn rhoi sylfaen gadarn i chi i adeiladu gyrfa lwyddiannus mewn busnes gyda photensial byd-eang.

Gwybodaeth a sgiliau allweddol a addysgir:

 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Mentergarwch ac arloesedd
 • Dadansoddeg busnes
 • Marchnata Strategol
 • Masnach ryngwladol
 • Strategaeth ddigidol
 • Rheoli adnoddau dynol
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Rheoli adnoddau dynol rhyngwladol
 • Rheoli cynaliadwyedd byd-eang

Y profiad a'r arbenigedd i ddarparu dysg hyblyg o ansawdd

Mae gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru gymwysterau unigryw mewn dysgu hyblyg, gyda mwy na hanner yn astudio’n rhan-amser. Mae gan y BBA ar-lein mewn Busnes a Gweinyddiaeth chwe dyddiad dechrau y flwyddyn, sy’n golygu y gallwch ddechrau arni heb oedi ymhen wythnosau.

Gyda ffioedd y rhaglen gyfan yn £18,000 i fyfyrwyr y DU a rhyngwladol, mae’r ffioedd hynod gystadleuol hyd yn oed yn fwy fforddiadwy gyda’n hopsiwn talu hyblyg, sy’n eich galluogi chi i dalu fesul modiwl. Yn ogystal, mae benthyciadau myfyrwyr gan y llywodraeth ar gael i’r rheiny sy’n gymwys i fynd i’r afael â chost y rhaglen lawn.

Prifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa sy'n meddu ar sgoriau bodlonrwydd uchel mewn busnes

Mae’r BBA mewn Busnes a Gweinyddiaeth yn canolbwyntio ar yrfa, ac yn elwa o bartneriaethau dwfn a chydweithredol gyda diwydiant, sy’n helpu i fod yn sail i gynnwys academaidd y rhaglen. Mae’r ffocws yr ydym yn ei roi ar ddatblygu sgiliau a chyflogaeth ar gyfer ein rhaglenni busnes wedi cyfrannu atom yn ennill sgôr o fwy na 90% o ran bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr mewn busnes (NSS 2020).

Gofynion mynediad

 • Dylech fod â 112 o bwyntiau Tariff (neu gyfwerth rhyngwladol).

Neu:

 • Bydd ymgeiswyr sydd heb y meini prawf mynediad safonol ond sydd â phrofiad sylweddol yn y diwydiant neu broffesiynol yn cael eu trin fesul achos a gellir eu gwahodd i drafodaeth / cyfweliad ag aelod o dîm y rhaglen.

Gofynion iaith Saesneg

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:

 • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol, heb unrhyw gydran sengl yn is na 5.5
  • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
  • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
 • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
 • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
 • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae rhaglenni israddedig ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Ffi flynyddol £6,000
Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £18,000
Per 20-credit module £1,000

Modules

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • 90% + sgôr boddhad myfyrwyr ar gyfer busnes (NSS 2020)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol, gan gynnwys Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan-amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd