Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
BA (Anrhydedd) Rheoli, Cyfrifeg a Chyllid 100% ar-lein

Mae ffordd well o wella eich rhagolygon gyrfa ym maes cyllid. Ennill BA hyblyg ar-lein o Ysgol Fusnes gyda boddhad myfyrwyr o 90%

a-accounting-finance-hero
Gwnewch gais erbyn: 3 Ionawr 2023
I ddechrau ar: 9 Ionawr 2023
 • 360 credyd
 • Talu fesul modiwl
 • Cyfanswm ffioedd £18,000

Manteision allweddol

 1. Gradd Baglor 100% ar-lein
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. 90% + sgôr boddhad myfyrwyr ar gyfer Busnes (NSS 2020)
 5. Cyfanswm ffioedd o £18,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 6. Benthyciadau i fyfyrwyr ar gael yn y DU

Baglor carlam, ar-lein sy'n eich cyfarparu chi i lwyddo yn y sector ariannol

Mae’r BA (Anrh) cyfan gwbl ar-lein hwn mewn Rheoli, Cyfrifeg a Chyllid o Ysgol Rheolaeth Gogledd Cymru, wedi’i ddylunio i’ch cyfarparu chi â’r wybodaeth a’r sgiliau i lwyddo mewn swyddi Cyfrifeg a Chyllid ar draws ystod eang o ddiwydiannau a sectorau. Mae’n datblygu eich dealltwriaeth o fusnes a rheolaeth gyda ffocws penodol ar gymwysiadau ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid. Mae’r radd israddedig garlam hon mewn cyfrifeg a chyllid wedi’i dylunio’n benodol i ddatblygu graddedigion sy’n ‘barod o ran busnes’.

Cwblhewch eich gradd o unrhyw le ac ar unrhyw adeg

Gan elwa o’i ddarparu ar-lein yn gyfan gwbl, gellir astudio’r BA Rheoli, Cyfrifeg a Chyllid o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws. Wrth astudio’r llwybr rhan amser, gallwch ffitio eich astudiaethau o amgylch eich gwaith a’ch teulu, a pharhau i ennill yn eich rôl bresennol wrth i chi ddysgu.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Yn y BA Rheoli, Cyfrifeg a Chyllid ar-lein hwn, byddwch yn dysgu am baratoi, cyflwyno a dehongli gwybodaeth gyfrifeg a chyllid. Ymhellach i hynny, byddwch yn archwilio sut gellir datblygu gwybodaeth gyfrifeg ac ariannol i fodloni anghenion busnes drwy gefnogi’r bobl berthnasol sy’n gwneud penderfyniadau. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth gynhwysfawr o ddisgyblaethau busnes a rheoli allweddol.

Gwybodaeth a sgiliau allweddol a addysgir:

 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Rheolaeth ariannol uwch
 • Cyfrifyddu rheoli uwch
 • Archwilio a sicrwydd
 • Dadansoddeg busnes
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Masnach ryngwladol
 • Strategaeth ddigidol
 • Rheoli adnoddau dynol

Yr arbenigwyr addysgu a dysgu hyblyg

Un o brif gryfderau Ysgol Reoli Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam o ran dysgu ar-lein a dysgu hyblyg yw bod mwy na hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser, sy’n rhoi profiad amhrisiadwy i ni o ran sut i ddarparu profiad dysgu hyblyg. Mae gan y radd israddedig hon mewn cyfrifeg a chyllid chwe dyddiad dechrau y flwyddyn, sy’n golygu y gallwch ddechrau arni ymhen wythnosau.

Gyda chyfanswm ffioedd y radd yn ei chyfanrwydd yn £18,000, ar gyfer myfyrwyr y DU a rhyngwladol, mae’r ffioedd ar gyfer y radd israddedig ar-lein hon yn hynod gystadleuol ac mae opsiwn talu hyblyg i dalu fesul modiwl hefyd. Yn ogystal, mae benthyciadau myfyrwyr gan y llywodraeth ar gael i’r rheiny sy’n gymwys i dalu cost y rhaglen lawn.

Prifysgol a arweinir gan ddiwydiant sy'n meddu ar sgoriau bodlonrwydd uchel

Mae’r BA Rheoli, Cyfrifeg a Chyllid yn cael ei arwain gan y diwydiant, ac mae ein cysylltiadau cryfion â chyflogwyr mawr wedi helpu i lunio gradd Baglor sy’n targedu yn benodol dilyniant gyrfa mewn amrywiaeth eang o swyddi a sectorau. Mae cynnwys ymarferol, sy’n canolbwyntio ar sgiliau ein cyrsiau busnes wedi cyfrannu atom yn ennill sgôr o fwy na 90% am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr mewn busnes (NSS 2020).

Gofynion mynediad

 • Dylech fod â 112 o bwyntiau Tariff (neu gyfwerth rhyngwladol).

Neu:

 • Bydd ymgeiswyr sydd heb y meini prawf mynediad safonol ond sydd â phrofiad sylweddol yn y diwydiant neu broffesiynol yn cael eu trin fesul achos a gellir eu gwahodd i drafodaeth / cyfweliad ag aelod o dîm y rhaglen.

Gofynion iaith Saesneg

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:

 • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol, heb unrhyw gydran sengl yn is na 5.5
  • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
  • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
 • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
 • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
 • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae rhaglenni israddedig ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Ffi flynyddol £6,000
Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £18,000
Per 20-credit module £1,000

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • 90% + sgôr boddhad myfyrwyr ar gyfer busnes (NSS 2020)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol, gan gynnwys Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan-amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd