Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
BA (Anrhydedd) Busnes a Rheolaeth 100% ar-lein

Mae ffordd ddoethach o ennill gradd busnes o safon uchel. Ennill BA hyblyg ar-lein o Ysgol Fusnes gyda boddhad myfyrwyr o 90%

Gwnewch gais erbyn: 3 Ionawr 2023
I ddechrau ar: 9 Ionawr 2023
 • 360 credyd
 • Talu fesul modiwl
 • Cyfanswm ffioedd £18,000

Manteision allweddol

 1. Gradd Baglor 100% ar-lein
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. 90% + sgôr boddhad myfyrwyr ar gyfer Busnes (NSS 2020)
 5. Cyfanswm ffioedd o £18,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 6. Benthyciadau i fyfyrwyr ar gael yn y DU

Gradd Baglor carlam ar-lein ar gyfer arweinwyr busnes yfory

Mae’r BA (Anrhydedd) 100% ar-lein mewn Busnes a Rheolaeth o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau proffesiynol a phersonol gwych ac i’ch paratoi ar gyfer heriau’r byd busnes modern. Gyda ffocws ar fusnes rhyngwladol, cyfoes ac ymarferol, mae’r radd israddedig hon yn ddelfrydol ar gyfer unigolion uchelgeisiol sydd am greu gyrfaoedd cyffrous mewn busnes a rheolaeth ar draws ystod eang o sectorau.

Astudio o unrhyw le ac ar unrhyw adeg

Oherwydd bod y rhaglen yn cael ei chyflwyno’n gyfan gwbl ar-lein, gellir ei hastudio o unrhyw le yn y byd, gan sicrhau ei bod ar gael i gynulleidfa fyd-eang o fyfyrwyr. Gyda’r llwybr rhan-amser, gallwch astudio yn ôl y galw, o amgylch ymrwymiadau gwaith a theulu, ar adegau sy’n addas i chi.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Cewch fewnwelediad eang o fyd busnes a rheolaeth gan academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant sydd â chyfoeth o brofiad mewn sefydliadau a busnes. Byddwch yn datblygu craffter masnachol a sgiliau rheoli ac yn ennill y wybodaeth a’r galluoedd sydd eu hangen i fod yn weithiwr proffesiynol llwyddiannus yn y byd busnes modern. Byddwch hefyd yn datblygu’r entrepreneuriaeth i lansio eich busnes eich hun.

Gwybodaeth a sgiliau allweddol a addysgir:

 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Cyllid
 • Marchnata
 • Rheoli adnoddau dynol
 • Dadansoddeg busnes
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Strategaeth ddigidol
 • Rheoli cadwyn gyflenwi
 • Masnach ryngwladol
 • Rheoli cynaliadwyedd

Yr arbenigwyr addysgu a dysgu hyblyg

Mae gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru arbenigedd arweiniol mewn addysgu a dysgu hyblyg gan fod mwy na hanner y myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn astudio’n rhan-amser. Mae gan y Radd Baglor busnes a rheoli hwn chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, sy’n golygu y gallwch ddechrau o fewn wythnosau.

Am gost o £18,000, mae’r ffioedd ar gyfer y radd israddedig ar-lein hon yn gystadleuol iawn ac mae opsiynau i dalu fesul modiwl. I’r rhai sy’n gymwys, mae benthyciadau myfyrwyr y llywodraeth hefyd ar gael i dalu am gost lawn y rhaglen.

Baglor Busnes o ysgol reolaeth wedi ei arwain gan yrfaoedd

Mae’r BA Busnes a Rheolaeth yn cael ei arwain gan y sector ac yn canolbwyntio ar yrfa, ac mae ein cysylltiadau allweddol â chyflogwyr mawr wedi helpu i lunio gradd Baglor sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwell ar draws ystod eang o rolau a sectorau. Y dull hwn sy’n canolbwyntio ar yrfa sydd wedi ein gweld yn cael sgôr o dros 90% ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr mewn busnes (NSS 2020).

Gofynion mynediad

 • Dylech fod â 112 o bwyntiau Tariff (neu gyfwerth rhyngwladol).

Neu:

 • Bydd ymgeiswyr sydd heb y meini prawf mynediad safonol ond sydd â phrofiad sylweddol yn y diwydiant neu broffesiynol yn cael eu trin fesul achos a gellir eu gwahodd i drafodaeth / cyfweliad ag aelod o dîm y rhaglen.

Gofynion iaith Saesneg

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:

 • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol, heb unrhyw gydran sengl yn is na 5.5
  • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
  • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
 • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
 • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
 • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae rhaglenni israddedig ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Ffi flynyddol £6,000
Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £18,000
Per 20-credit module £1,000

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • 90% + sgôr boddhad myfyrwyr ar gyfer busnes (NSS 2020)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol, gan gynnwys Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan-amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd